ثبت اختراع


مدارک لازم جهت ثبت اختراع
1- اظهارنامه ثبت: باید در سه نسخه، به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پاره گی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاگردد. لازم به ذکر است ذیل امضاء اشخاص حقوقی متقاضی ثبت ممهور به مهرگردد.
2- توصيف اختراع؛ شرح و توصیف: مطابق ماده 10آئین نامه اجرایی " توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشمتمل بر نکات زیر باشد: الف) عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است. ب ) زمینه فنی اختراع مربوط. ج ) مشکل فنی و بیان اهداف د ) شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد. هـ) ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق. و ) توضیح اشکال، نقشه و نمودارها. ز ) بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی. ح ) ذکر صریح کاربرد. ط ) توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.
3- ادعا يا ادعاهاي اختراع؛ مطابق ماده 11 ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند و دارای ویژگی های ذیل باشد: الف) معقول بودن تعداد آنها. ب ) فراتر از اطلاعات افشا شده نباشد. ج ) بیان ویژگی های فنی مثبت
4- خلاصه‌اي از توصيف اختراع؛ خلاصه اختراع : مطابق مواد 13و14 خلاصه مشتمل بر 70 تا 200 کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.
5- نقشه يا نقشه‌ها، در صورت لزوم؛ نقشه فنی : طبق ماده 15آئین نامه اجرایی برای ترسیم نقشه به نکات ذیل توجه فرمایید الف) در روی کاغذ بادوام و A4. ب ) باوضوح و شفافیت کامل. ج ) تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند. د ) تا حدامکان به صورت عمودی باشد. هـ) اعداد و حروف خوانا باشد. و ) شامل نشانه باشد. ز ) صفحات به ترتیب باشد. ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد.
6- مدارك مثبت هويت متقاضي ؛ الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
7- مدارک مثبت هویت مخترع: ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع
8- درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وي ذكر شود؛
9- استفاده از حق تقدم: درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم (حداکثر12ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
10- رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي قانوني؛ الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 10.000ریال برای اشخاص حقوقی 100.000ریال به حساب سیبا شماره 2171329015001بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور)را ضمیمه نماید.«جدول پیوست» ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.
11- مدارک نماینده قانونی : درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

تعریف اختراع اختراغ زاییده ذهن مخترع است که از آن میتوان در صنعت استفاده نمود . از اختراع در قانون همه کشورهای پشتیبانی میشود در صورتی که ، اختراع را در ادراه ثبت اختراع به ثبت رسانده شود و مراحل قانونی آن طی شده باشد.
پس از ثبت نمودن اختراع در اداره ثبت اختراع به دو صورت از مخترع پشیبانی میشود :
• حمایت ایجابی، مخترع میتواند از اختراع خود استفاده کند .
• حمایت سلبی، همه افراد را مکلف میکند تا به اختراع مخترع احترام گذاشته و هیچ گونه دخل تصرفی و اختراع ثبت شده نداشته باشند که بدین صورت مخترع به صورت اختصاصی و انحصاراٌ
• در کلیه موارد از جمله (صارات و واردات ، عرضه محصول و ... ) اختیار کامل میدهد.
قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري
ماده ۱- اختراع، نتيجه فكر فرد يا افراد كه براي اولين‌بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را در يك حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آنها حل مي‌نمايد.

ماده ۲- اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي، اختراعي، كاربردي محسوب مي‌شود كه در رشته‌اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع‌دستي، كشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز مي‌شود. ماده ۳- گواهينامه اختراع سندي است كه اداره مالكيت صنعتي براي حمايت از اختراع صادر مي‌كند و دارنده آن مي‌تواند از حقوق انحصاري بهره‌مندي شود.
فروش اختراع:
.روش حقوقی برای انتقال تکنولوژی هایی که دارای ورقه اختراع می باشند متفاوت است. یکی از این روش ها فروشحقوق انحصاری صاحب تکنولوژی بدون محدودیت زمانی است
.یکی دیگر از روش ها ، قرار داد لایسنس است که طبق این قرار داد ، دارنده حقوق(مخترع و مالک) به شخص ثالث تحت شرایط معین و در مدت زمان تعیین شده اجازه بهره برداری و استعمال موضوع مورد قرارداد را واگذار می کند.
.در مجوز بهره برداری غیر انحصاری صاحب گواهینامه یا ورقه اختراع اجازه بهره برداری را به دیگری می دهد ولی خود از استفاده از آن یا اعطای مجوز های مجدد به دیگری یا دیگران منع نمی شود.
در مجوز محض (واحد) .مجوز بهره برداری تنها به یک نفر داده می شود و دارنده حق از دادن مجوز به دیگری ممنوع است . البته در این اینجا خود دارنده حق از بهره برداری منع نمی شود.
.مجوز اختیاری در مقابل مجوز اجباری استعمال می شود و صاحب ورقه اختراع می تواند تحت شرایطی مالکیت یا استفاده و بهره برداری از اختراع را به دیگری اعطاء کند.
در مجوز یا پروانه دادن صاحب ورقه اختراع می تواند مجوز بهره برداری از اختراع را به دیگری اعطاء کند .
در مجوز بهره برداری صاحب ورقه اختراع اجازه استفاده و بهره برداری از تکنولوژی اختراع ثبت شده را تحت شرایطی به دیگری می دهد.
در فردِ دارای مجوز(مجوز گیرنده ) اگر صاحب ورقه اختراع اجازه دهد که تحت شرایطی دیگری بتواند از تکنولوژی اختراع ثبت شده وی بهره برداری نماید در این فرض طرف دوم قرار داد را فرد دارای مجوز یا دریافت کننده امتیاز می نامند. .