ثبت شرکتتعریف شرکت سهامی عام:
شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:

الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:
1.دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
2.دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
3.دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی
4.گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
5.فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین
ب ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:
1.دو نسخه اظهارنامه
2.دو نسخه اساسنامه
3.دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
4.دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد).
5.آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
6.فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است)
7.گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت 8.ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
تعریف شرکت سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:
1.دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران
2.دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران
3.دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد
4.دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
5.فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری)‌
6.ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است
7.ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها
تعریف شرکت با مسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت:
1.دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود
2.دوبرگ شرکت نامه
3.دو نسخه از اساسنامه 4.دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
5.فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
:تعریف شرکت تضامنی:
شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:
1.دو برگ تقاضانامه
2.دو برگ شرکت‌نامه
3.دو نسخه اساسنامه
4.فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
5.مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت
تعریف شرکت تعاونی:
به موجب ماده‌ی17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند:.
تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ی 26 همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند» و به موجب ماده‌ی 27: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصره‌ی ماده‌ی 28: ‌«‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در 4 نسخه):
1.صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت
2.اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی
3.درخواست کتبی ثبت
4.طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون
5.رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه
6.مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده‌ی32):
7.موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره‌ی ماده‌ی 51)
8.مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده‌ی 66 و بند 4 ماده‌ی 51)
اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

تعریف شرکت نسبی:
شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی:
1.یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
2.یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
تعریف شرکت مختلط سهامی:
شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:
1.یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
2.یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه
3.اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4.نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5.سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44
6.نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی
تعریف شرکت مختلط غیرسهامی:
شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی:
1.یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
2.یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
3.اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند
روش دریافت حق الثبت تأسیس و تغییرات شركت :
اقدامهای اساسی این مرحله عبارتند از:
الف- ملاحظه سرمایه شركت و احتساب حق الثبت تاسیس بر طبق ماده 10 قانون ثبت شركتها اصلاح شده.(آبان 1366 و افزایش سال بعد)
ب- صدور فیش پرداخت حق الثبت به بانك و درج آن در دفتر حسابداری ثبت شركتها
در مورد مرحله الف مسئول حسابداری ثبت مبلغ حق الثبت در یافتی را بر طبق ماده 10 قانون ثبت شركتها و افزایشهای بعدی توضیح می نماید و جهت صدور فیش نزد متصدی حسابداری ارسال می دارد. در مرحله ب متصدی صدور فیش با توجه به مبلغ تعیین شده از طرف مسئول حسابداری فیش لازم صادر و به متقاضی تسلیم می نماید كه به بانك ملی پرداخت نماید متقاضی پس از پرداخت حق الثبت به بانك، فیش پرداخت شده را به مسئول حسابداری تسلیم می نماید. مسئول حسابداری مبلغ فیش پر داخت شده را با مبلغ محاسبه شده تطبیق نموده در برگ اظهار نامه شركت در حال تاسیس مرقوم و امضاء می نماید. و یك نسخه فیش در بایگانی حسابداری نگاهدار ی می شود و پس از اقدام مذكور مسئول حسابدای فیش مربو طه را در دفتر مخصوص منعكس و در پایان هر روز جمع كل در یافتی را همراه با سایر وصولها جمع نموده و در پایان هر ماه در تهران آمار وصولی را به شعبه حسابداری سازمان ثبت ارسال می دارد.
23- مراحل در یافت حق الثبت تاسیس مؤسسه با تابعیت ایرانی و خارجی (غیر تجاری)
اقدامهای اساسی و جزئی این مرحله بشرح فراز 22 می باشد.
24-مراحل در یافت حق الثبت تغییرات صورتمجالس مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره شركتها و مؤسسات و حق الثبت افزایش سرمایه
الف- در مورد تعیین و وصول حق الثبت افزایش سرمایه و یا مؤسسه غیر تجارتی مسئول حسابداری بر طبق ماده 10 قانون ثبت شركتها بشرح فراز 22 اقدامها را معمول می دارد.

ب- در مورد وصول حق الثبت تغییرات در شركت و مؤسسات (ایرانی و خارجی) كارشناسان در برگ صورتمجالس در یافت حق الثبت تغییرات را با توجه به تعداد صورتجلسات و افزایش سر مایه را به شعبه حسابداری صادر می نماید. مسئول حسابداری با توجه به تغییرات ذكر شده با رعایت ماده 10 قانون ثبت و اصلاحات بعدی و قانونی ثبت شركتها مبلغ حق الثبت تغییرات متعلقه را تعیین می نماید.