امور قراردادها


قرارداد کار
قرارداد کار را می توان تابع حقوقی دانست که برابر آن یک طرف یعنی کارگر از حمایت هایی برخوردار می شود و طرف دیگر که کارفرما می باشد مکلف به رعایت این حمایت ها و حقوق است.
در قرارداد کار گارگر نیروی کاری خود را در اختیار کارفرما میگذارد و متعهد می شود که برای مدت موقت یا مدت غیر موقت کار را به اتمام برساند و کارفرما نیز متعهد می شود که در مقابل و ما به ازای آن را به او بپردازد.
در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند را مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود را اجیر می گویند و مال الاجاره را اجرت می گویند.
اجاره خدمه و کارگر چنانچه در قالب قرارداد کار باشد تابع قانون کار است که این تعریفی است که قانون مدنی در رابطه با قرارداد کار ارائه نموده است.
طرفی را که کار می کند و در مقابل کار خود اجرت می گیرد برای طرح شکایت خود از کارفرما به مراجع صالح یعنی هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف مراجعه کند.
رأی صادره مطابق آراء دادگستری قابلیت اجرا دارد.
در خصوص قرارداد کار و کلاً همه قراردادها چند نکته لازم و ضروری به نظر می رسد و بهتر است در هنگام تنظیم قرارداد مورد توجه قرار بگیرد و این نکنه را به یاد داشته باشید هر یک از بندهای قرارداد آثار حقوقی منحصر به فرد خود را دارد پس در امضاء قرارداد ها دقت نمایید مواردی که نیاز به توجه دارد بدین شرح است:
1- قرارداد کار می بایست با اراده کارفرما یا وکیل قانونی وی صورت بگیرد.
2- قرارداد کار می بایست به صورت کتبی باشد.
3- قرارداد کار می بایست به امضاء حداقل 2 نفر شاهد مرد برسد.
4- قرارداد کار حداقل می بایست در 2 نسخه تنظیم گردد.
5- قرارداد کار می بایست ضمانت اجرا داشته باشد.
6- قرارداد کار بهتر است دارای مدت باشد.
7- چنانچه برای قرارداد کار و حسن انجام کار تضمینی از قبیل چک و سفته و... دریافت می شود با ذکر شماره و دلیل در قرارداد ذکر شده و بابت آن رسید دریافت شود.
8- قرارداد کار حتماً می بایست به امضاء طرفین و شهود آنها برسد و چنانچه قرارداد از سوی وکیل رسمی طرفین که دارای وکالت می باشند و این اختیار را دارند برسد می بایست با ذکر شماره قرارداد وکالت و عنوان وکیل صورت پذیرد البته وکیل باید دارای چنین اختیاری باشد و کپی از وکالتنامه دریافت گردد.
9- انتخاب داور مورد اطمینان و ترجیحاً وکیل دادگستری در قرارداد می تواند از بسیاری از اختلافات جلوگیری نماید البته وکلای دادگستری با تخصص در امور داوری نیز انتخاب شوند که از کانون وکلای دادگستری دارای پروانه وکالت می باشند.
10- هر قرارداد کار می بایست به صورت جداگانه انعقاد گردد و از استفاده از فرم های چاپی به جد پرهیز شود چرا که در این فرم ها همه موارد به صورت فرمالیته و عام به رشته تحریر درآمده است.
11- برای قرارداد کار حتماً خسارت با عنوان وجه التزام مد نظر قرار بگیرد.
12- قرارداد کار نبایست به صورت خام امضاء گردد.
13- مهمترین موضوع در انعقاد قراداد کار این است حتماً برای قرارداد کار از وکیل پایه یک دادگستری راهنمایی بخواهید یا اجازه دهید وکیل دادگستری قرارداد شما را بنویسد و یا نهایتاً قبل از امضاء هر قراردادی با وکیل یا وکلای دادگستری مشاوره نمایید
.
قرارداد مشارکت از جمله قراردادهای منعقده بین اشخاص است و گفتنی است هر قرارداد با عنایت به طرفین دارای آثار متفاوتی است از این رو نوعی قرارداد مشارکت مدنی را برای علاقه مندان در سایت قرار می دهیم.
به یاد داشته باشید هر قرارداد بایستی به صورت جداگانه منعقد گردد و زیاد بودن یا کم بودن ماده آن یا بند های آن با توجه به نوع قرارداد و اشخاص متفاوت خواهد بود.

به نام خدا
«قرارداد مشاركت مدنی خصوصي »
قرارداد مشاركت مدنی ذيل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی كه عبارت است از:
«ماده 10 قانون مدنی: قرارداد های خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صريح قانون نباشند نافذ است»
طرف اول قرارداد: خانم / آقای : ................................................فرزند آقای ..............دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشانی: ............................كه در اين قرارداد به اختصار مالک ناميده می شود و طرف دوم قرارداد: خانم / آقای :................................فرزند آقای:......................... داراي شناسنامه شماره .............................صادره از ...................متولد .......................ساكن ............................... كه در اين قرارداد به اختصار عامل ناميده می شود و از طرف ديگر منعقد گرديده و طرفين ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملزم به اجراي تمامی مفاد اين قرارداد گرديده و می باشد .

ماده 1-:موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت مدنی طرفين بالمناصفه و متساوياً جهت ................... ماده 2- تابعيت اين مشاركت مدنی ايرانی است.
ماده 3- مركز اصلی اين مشاركت مدنی دراستان البرز و شهر کرج است.
نشانی دقیق : استان البرز- شهر کرج و.......................................................................................................................... ماده 4- مدت اين مشاركت از تاريخ ..................... ماه هزار و سيصد و ............................. شمسي به مدت .............. سال تمام خورشيدي مي باشد .
ماده 5- سرمايه اين مشاركت مدنی مبلغ .......... ريال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساوياً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تاديه و پرداخت گرديده است .
ماده 6- مدير داخلی اين مشاركت مدنی شخص عامل بالمباشره می باشد كه اعمال مديريت عامل اعم از مديريت يا اشتغال و غيره رايگان و مجانی می باشد .
ماده 7- مالک تمامي شش دانگ :.......................................................................................ملكی و تصرفی خود واقع در مركز اصلی اين مشاركت مدنی را بدون دريافت هيچ گونه وجه يا مالی تحت عنوان : حق كسب ،‌پيشه يا تجارت و سر قفلي يا صنفی در اخبار استفاده اين مشاركت مدنی به مدت فوق قرار داده است .
ماده 8-عامل صريحاً اقرار و اظهار نمود بر اينكه تمامی شش دانگ ملک مرقوم و مندرج در ماده 7 را از مالک تحويل گرفته است كه صرفاً و فقط جهت امور موضوع قرارداد از آن طی مدت بالا استفاده نمايد ونيز عامل اقرار و اعتراف نموده و مينمايد كه هيچگونه وجه يا مالی تحت عناوين : سر قفلی ،‌صنفی ،‌حق كسب ،‌پيشه يا تجارت و غيره بابت آن ملک به مالک پرداخت نكرده است و يد او «يد عامل» در مورد آن ملک يد امانی است .
ماده 9- عامل اقرار و اظهار كرده و می نمايد كه تمامی سرمايه اين مشاركت مدنی مذكور در ماده 5 اين قرارداد را دريافت نموده است .
ماده 10- وظايف عامل عبارت است از :
1- مديريت مستمر و دايم در اين مشاركت مدنی در مدت مرقوم
2- افتتاح حساب جاري مشترک نزد يكی از بانک های كشور به نام طرفين
3- تمركز عمليات ريالی و ارزی اين مشاركت در حساب جاری مزبور
4- تهيه و خريد و سخت و توزيع و فروش در مركز اصلی اين مشاركت نسبت به امور موضوع اين قرارداد
5- تاديه هزينه ای ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از : دستمزد ،‌كارمزد ،‌بهای خريد و ساير هزينه های جانبی و...
6- تأديه ماليات ،‌عوارض ،‌بيمه ،‌هزينه های سوخت و...
7- حفاظت از کلیه وسایل تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع اين قرارداد با قيد اينكه عامل براي حفاظت مزبور ضامن است .
8- جلوگيری از تضييع و تفريط و اسراف و تفريط و همچنين عامل ضامن اموالی كه در رابطه با اين قرارداد تحويل وی از حال لغايت تصفيه گرديده و می گردد ،‌خواهد بود .
9- بستن حساب هاي اين مشاركت در پايان هر سال شمسی از مدت ونيز در پايان اين قرارداد و تنظيم و امضاء تراز نامه عمليات ساليانه در پايان هر سال شمسی و در صورت حساب هاي سود و زيان 10- موجودی برداری از نقدينگی هاي ريالی و ارزي و جنسی و اعم از مواد اوليه و كالا هاي در حال ساخت و يا ساخته شده به قيمت خريد جهت ضميمه نمودن صورت آن به تراز نامه عمليات سالانه مزبور .
11- تسليم سهم سود سالانه اين مشاركت مدنی به مالک در ازای دريافت رسيد كتبی در پايان هر سال.
12- تحويل تمامی سهميه مالک اعم از ريالی و ارزی و جنسی و سود حاصله در زمان انقضاي مدت يا فسخ اين قرارداد به مالک در مقابل اخذ رسيد كتبی .
13- تحويل دادن ملک مركز اصلی اين مشاركت موضوع ماده 7 اين قرارداد با الزام به رعايت مفاد ماده 8 اين قرارداد .
14- تصفيه حساب كامل اين قرارداد در پايان مدت با مالک با دريافت گواهی كتبی مفاصا حساب از مالک .
15- انجام ساير امور پيش بينی نشده در رابطه با حسن جريان اين قرارداد .
ماده 11- دارندگان حق امضاء‌ كليه چک های صادره عهده حساب جاری مشترک موضوع بند « 2 ماده 10 اين قرارداد ،‌طرفين اين قرارداد می باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفين است» .
ماده 12- كليه عمليات محاسباتی و حسابداری و مالی اين مشاركت مدنی باید در دفاتر روزنامه و كل به طريقه حسابداري دوبل از طرف عامل ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و كل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری بايد با قيد تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری كردن به امضاء طرفين برسد و ارائه هر دفتر حسابداری يا دفاتر ديگر روزنامه و كل از سوی هر يک از طرفين كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضاء طرفين نرسيده باشد ،‌فاقد اعتبار است .
ماده 13- تراز نامه عمليات تنظيمي موضوع بند 9 ماده 10 اين قرارداد و موضوع بند 10 همان ماده بايد منطبق با نتايج حاصله از عمليات محاسباتی ،‌مالی ،‌و حسابداری ثبت شده در دفاتر روزنامه و كل موضوع ماده 12 اين قرارداد باشد .
ماده 14- عامل حق هيچ گونه عمل خدشه ،‌تراشيدگی ، الحاق و نظاير اينها را كه از مصاديق جعل به شمار می رود در دفاتر روزنامه و كل و صورت حساب های موجودی ها و تراز نامه عمليات تنظيمی ندارد .
ماده 15- عامل حق هيچ گونه واگذاري نسبت به ملک مركز اصلي اين مشاركت را كه امانتاً به وی سپرده شده است تحت هيچ عنوانی از عناوين از قبيل : نمايندگی و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزاً يا كلاً اعم از اصل يا مازاد به ديگری حتی به اقربای نسبی و يا سببی خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوی از انحاء ندارد .
ماده 16- قبل از بستن حساب ها و تراز نامه عمليات ،‌عامل مكلف است معدل مقدار بيست درصد سود ويژه سالانه را جهت پرداخت علی الحساب مالياتی عملكرد همان سال ذخيره كرده تا به موقع به وزارت امور اقتصادی و دارايی بنا به تشخيص مالک پرداخت نمايد .
ماده 17- مالک در همه حال و در طول مدت و تا زمان تصفيه حساب هاي فی مابين حق اعمال نظارت در كار عامل نسبت به موضوع اين قرارداد را شخصاً يا به توسط اعطای نمايندگی به هر شخص حقيقی يا حقوقی ولو به صورت وكالت و حتی به هر يک از فرزندان خويش دارد .
ماده 18- چنانچه مالک در طريقه اعمال مديريت عامل بنا به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده نمود و يا ‌آنكه با درايتی كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را به طريقی كه عامل آن را اداره می نمايد مقرون به صلاح و صرفه نبايد صرفاً بنا به تشخيص خود حق فسخ اين قرارداد را به طور يک جانبه و بدون انتظار هيچگونه حكمی از مراجع ذيصلاح دارد و تشخيص مالک در اين مورد قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و عامل حق فسخ ندارد.
ماده 19- از انقضاي مدت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ موضوع ماده 18 اين قرارداد عامل متعهد و ملزم به تصفيه حساب اين قرارداد بوده و سهميه مالک را به انضمام ملک مرقوم كه بايد تخليه شده باشد طبق مفاد اين قرارداد در مقابل دريافت رسيد به مالک تأديه و تحويل دهد و به هر حال از انقضاي مدت يا از تاريخ وقوع فسخ مالک حق دارد جهت تحويل گرفتن ملک و سهميه خود اعم از سود و نقدينگی ها و موجودی های اعم از مواد اوليه و كالای در حال ساخت و يا ساخته شده از عامل اقدام يا به طرق ديگر قانونی جهت اجرای مفاد اين قرارداد رجوع نمايد .
ماده 20- زيان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی يا فورس ماژور « قوه قهريه» نيز بر مبنای سهميه سرمايه بايد محاسبه گردد .
ماده 21- آنچه كه موجودی های كالا اعم از مواد اوليه و كالای در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين قرارداد يا لدی الفسخ در مركز اصلی شركت يا در نزد عامل موجود باشد نيز بايد بالامناصفه تقسيم گردد ، همچنين است كليه دارايی های موضوع اين قرارداد به استثناء عين و منافع ملک موضوع مواد 7و8 اين قرارداد كه فقط متعلق به مالک است .
ماده 22- دريافت مفاصا حساب هاي مالياتی ، بيمه ، عوارض ناشی از انجام اين قرارداد نيز از جمله وظايف عامل است .
ماده 23- در صورت بروز اختلاف در تفسير هر يک از مفاد اين قرارداد طرفين موضوع اختلاف را به خانم /آقاي :....................كه به عنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع نمود و رأی داور مزبور قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا ء است . ماده 24- طرفين می توانند در صورت توافق و تراضي نسبت به تمديد كتبی اين قرارداد قيام نمايند .
ماده 25- اين قرارداد در 2 نسخه و در 25 ماده كه هر دو نسخه متحد المتن و داراي اعتبار يكسان و واحد است تنظيم و امضاء شده و پس از امضا مبادله گرديد و لازم الاجرا است .
محل امضاء طرف اول «مالک»
محل امضاء طرف دوم «عامل»
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالت گقرارداد داوری که بعضاً قرارداد دادرسی در بین عرف معروف است، همان قرارداد داوری است چرا که قرارداد داوری بین اشخاص جامعه جایگاه خود را پیدا ننموده است و بسیاری از افراد قرارداد داوری را همان قرارداد دادرسی می دانند در خصوص قرارداد داوری قبلاً مطالبی در این سایت برای علاقه مندان تهیه شده است با عنوان:
1- داوری
2- مبنای رأی داور و ابطال آن
حال نمونه ای از قرارداد داوری با تعیین شخص و یا اشخاص و نمونه ای از قرارداد داوری برای تعیین داور توسط مؤسسات حقوقی برای علاقه مندان تهیه و ارائه می گردد.
نمونه قرارداد داوری برای اشخاص به صورت قرارداد مستقل:
بنام خدا
طرفین قرارداد شماره ........ که در قرارداد به عنوان طرف اول با نام های ........... و طرف دوم آقایان ...................... مشخص شده اند و طبق توافقات حاصله فی مابین طرف اول و دوم، داور مرضی الطرفین خود را وکیل پایه یک دادگستری ................ فرزند .............. به نشانی ............. و به شماره تلفن ............ را انتخاب نموده تا در مواردی که در قرارداد یا چنانچه در قراردادهای بعدی که فی مابین طرفین منعقد گردد، صراحتاً به اظهارنظر داور نیازو یا ارجاع شده باشد و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در مفاد قرارداد اصلی و یا قرارداد های بعدی و نیز دعاوی ناشی از هر یک از قراردادها یا مرتبط یا راجع به آنها از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد یا اجرای آن و بالاخره در مواردی که درقرارداد نیز پیش بینی نشده است و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود، که داور محترم ضمن قبول داوری در خصوص مورد اختلاف به عنوان داور مرضی الطرفین صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید و مطابق با قانون و عرف بصورت قطعی رسیدگی نموده و رأی صادر نماید که رأی داور برای طرفین لازم الاتباع و نهایتاً لازم الاجراء است و در خصوص مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف مدت ............. است و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید و ابلاغ اوراق و تصمیمات داور به آدرس طرفین مندرج در قرارداد اصلی و بر اساس اظهارنامه رسمی از طریق دادگستری به عمل خواهد آمد و عدم شناسایی آدرس به منزله ابلاغ بوده و تکلیفی متوجه داور و طرف مقابل در خصوص آدرس وجود ندارد و طبق توافق حق الزحمه داور در دعاوی مالی تا سقف .............. و در دعاوی غیر مالی تا سقف .............. تعیین گردید، که در بدو امر توسط طرفین پرداخت می گردد و در صورت استنکاف یکی از طرفین، طرف مقابل می تواند کلیه مبلغ را پرداخت و سپس طرفی که در رأی داور محکوم گردد مکلف به جبران کلیه خسارات طرف مقابل است.
شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده و انفساخ، ابطال و انقضای قرارداد تأثیری در آن ندارد و در هر حال لازم الاجراء است.

نمونه قرارداد داوری گروه وکلای رسمی «کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به آقا/خانم................. و یا هر شخصی که از طرف ایشان به این سمت تعیین گردد ارجاع میگردد که مطابق با قانون با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد و شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.
قرارداد پیمانکاری از جمله قرادادهای است که به تازگی پا به عرصه وجودی گذاشته است و بسیاری از اشخاص نسبت به آن بی اطلاع و یا کم اطلاع می باشند.
قرارداد پیمانکاری قراردادی است که بر مبنای آن طرف قرارداد «پیمانکار» مسئولیت عملیات و اجرای مفاد ذکر شده در قرارداد را به نمایندگی از طرف صاحب کار «کارفرما» به عهده می گیرد و هدف از انعقاد قرارداد پیمانکاری تنظیم روابط قانونی میان طرفین قرارداد، برقراری و ایجاد حقوق، مسئولیت ها و انجام دادن وظایفی برای حل اختلافات است.
کارفرما شخصی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند و پیمانکار به کسی گفته می شود که مسئولیت اجرای عملیات موضوع پیمان را بر عهده می گیرد.
قرارداد پیمانکاری بیشتر در رابطه با کارهای ساختمانی، راه سازی و تأسیسات می باشد که به طور مثال پیمانکار ساختن یک بنا یا راه را در مقابل بهای معینی بر عهده می گیرد و پیمانکار چه به تنهایی کار کند و چه به صورت شرکت های بزرگ پیمانکاری، در انجام کارها و فعالیت های خود استقلال دارد و کارگر محسوب نمی شود.
به یاد داشته باشیم این نمونه ای از قراداد است و نسبت به همه موارد مصداق ندارد و در خصوص هر مورد می بایست قرارداد مورد نظر با عنایت به شرایط انعقاد گردد.

به نام خدا
قرارداد پیمانکاری
طرفین قرارداد : خانم / آقای: ......................... فرزند آقای.............. دارای شناسنامه شماره................ صادره از................ به نشانی: ............................ كه در اين قرارداد به اختصار کارفرما ناميده می شود و طرف دوم قرارداد: خانم / آقای:........................... فرزند آقای............................ دارای شناسنامه شماره .............................صادره از................... متولد .......................ساكن.................... که در اين قرارداد به اختصار پیمانکار ناميده می شود و از طرف ديگر منعقد گرديده و نشانی اعلامی اقامتگاه قانونی و قراردادی طرفین می باشد و طرفين متعهد به اجرای تمامی مفاد اين قرارداد می باشند و شروط ان فی مابین طرفین لازم الاتباع می باشد :
ماده 1- موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام تعمیرات/ بازسازی به منظور اصلاح وب هینه سازی / انجام عملیات ساختمانی شامل: کلیه اقدامات اعم از............ واقع شده در................... که پروانه ساختمانی/ مجوز انجام عملیات ساختمانی از سوی کارفرما اخذ گردیده و در اختیار پیمانکار پس از امضاء همین قرارداد و فی المجلس قرار میگیرد.
ماده 2- شرح عملیات:
شرح عمیات ساختمانی که مورد توافق طرفین قرار گرفت عبارت است از:
1- گود برداری و...
2- آرماتور بندی و زدن 4 سقف بتونی و...
3- کلیه عملیات سفت کاری اعم از دیوار کشی به وسیله سفال و...
4- سفید کاری و نصب در و....
5- نما ساختمان که سنگ می باشد و به شکل و مدل رومی و...
6- و...
تا از سوی پیمانکار بر اساس شرایط و مقررات مربوطه و مورد توافق در این قرارداد به انجام رسانیده شود.
تبصره- هر گونه تغییر یا اضافه نمودن عملیات موضوع قرارداد یا مبالغ مورد توافق یا شروط مربوطه صرفاٌ با تنظیم قرارداد جدی و با اشاره به این قرارداد و با امضاء کتبی طرفین و حداقل دو شاهد امکان پذیر خواهد بود.
ماده 3- مبلغ کل قرارداد و نحوه پرداخت:
مبلغ کل قرارداد عبارت است از............................ که طبق توافق طرفین مقرر گردید بدین گونه تأدیه و پرداخت شود:
الف: مبلغ..................ریال معادل................ تومان به عنوان پیش پرداخت که از سوی کارفرما بصورت نقداٌ پرداخت می گردد و پیمانکار با امضاء ذیل این قرارداد اقرار به دریافت مبلغ دارد.
ب: مبلغ............... پس از پیشرفت 30 درصد کار به تایید مهندس ناظر ساختمان.
ج: مبلغ.................... پس از پیشرفت 30 درصد بقیه کار به تایید مهندس ناظر.
د: الباقی مبلغ پس از اتمام کار و انجام کل حساب ها بین طرفین در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.
تبصره- کارفرما می تواند در تمام مراحل، بر کار پیمانکار نظارت داشته باشد در اینصورت پیمانکار نباید ممانعتی برای نامبرده ایجاد نماید و نظارت کارفرما نبایستی به گونه ای باشد که موجب عدم پیشرفت کار را فراهم آورد .
تبصره 1- خریداری و تهیه کلیه مواد اولیه و مصالح مصرفی به عهده شخص پیمانکار خواهد بود که باید بر اساس شرح توافق نسبت به تهیه اقدام کند و در صورت تأخیر ضامن خواهد بود.
تبصره 2- پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را به هیچ شخص یا اشخاصی به هیچ عنوانی و تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت مگر در صورت تایید کارفرما.
ماده 4- مدت قرارداد:
مدت این قرارداد عبارت است:
شروع عملیات ساختمانی پس تهیه جواز و نقشه و... و در اختیار گذاشتن اسناد در ید پیمانکار از تاریخ............ لغایت............. که می بایست تا تاریخ مقرر خاتمه و به کارفرما تحویل گردد.
چنانچه پیمانکار به هر دلیل نتواند به تعهدات خود جامعه عمل پوشاند، کارفرما می تواند با مراجعه به مراجع قضایی و اخذ تأمین دلیل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و پیمانکار برای رفع کلیه موانع قانونی به کارفرما در این خصوص وکالت بلاعزل ضمن عقد لازم خارج تفویض نموده تا نسبت به تحویل و تصرف وی ممانعت و مانعی ایجاد نگردد.
ماده 5- تعهدات پیمانکار:
1- پیمانکار متعهد گردید نسبت به انجام کلیه عملیات موضوع این قرارداد را مطابق توافق به و مطابق موازین فنی و قانونی به عمل آورد و تابع نظر مهندس ناظر باشد از جمله در هنگام گود برداری، شمع کوبی و حایل سازی و.....
2- رعایت کلیه مقررات ایمنی و مقررات قانونی در خصوص ساختمان و آیین نامه های ایمنی و حفاظتی مربوطه از جمله بیمه ساختمان و... و مقررات مرتبط با شهرداری با پیمانکار می باشد و در اختیار گذاردن کلیه ابزار و آلات موضوع این ماده و رعایت شرایط ایمنی کار با پیمانکار خواهد بود و مقرر گردید وی متعهد است از کارگران متخصص ایرانی و یا کارگران اتباع خارجه دارای کارت معتبر در این راستا استفاده نماید.
3- پیمانکار ضمن همین قراداد متعهد گردید تا نسبت به انجام موضوع قرارداد با رعایت کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه به عمل آورده و هرگاه قسمتی از موضوع قرارداد خارج از ضوابط و توافقات حاصله به انجام برساند، مکلف خواهد بود قبل از هر اقدامی نسبت به اصلاح آن ها اقدام نماید در صورت عدم اصلاح و عدم موافقت کارفرما در این خصوص کارفرما حق خواهد داشت با اخذ خسارت خود این اصلاحات را به انجام رساند و یا از طریق مرجع صالح پیمانکار را مکلف به اصلاح نماید.
4- پیمانکار مکلف خواهد بود چنانچه خساراتی بنا به دلائلی از جمله بی توجهی یا تخلف از وظایف و توافقات موضوع قرارداد یا تأسیسات ساختمانی یا بنا یا مواد و مصالح مصرفی و... بنماید ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود .
5- و....
ماده 6- حل اختلافات:
اگر به هر دلیل اختلافاتی بین نفر اول قرارداد یعنی«کارفرما» و نفر دوم «پیمانکار» در راستای اجرای عملیات موضوع این قرارداد و یا قرارداد های بعدی مرتبط با این موضوع و یا نحوه اجرا عملیات ساختمانی و یا تعبیر و تفسیر قرادادها و یا هر جا از قرارداد که موضوع اختلاف را به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع داده است و رسیدگی به اختلافات پیش خود را به داوری آقا / خانم ................ ارجاع نمایند که مدت داوری سه ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود و داور ضمن قبول داوری در خصوص مورد اختلاف به عنوان داور مرضی الطرفین صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید و مطابق با قانون و عرف بصورت قطعی رسیدگی نموده و رأی صادر نماید که رأی داور برای طرفین لازم الاتباع و نهایتاً لازم الاجراء است.
ماده 7- در صورت تأخیر پیمانکار در اجرای هر یک از مفاد این قرارداد یا قراردادهای بعدی مرتبط با این قرارداد در ازاء هر روز تاخیر مبلغ.................. ریال معادل........... تومان از دریافتی پیمانکار کسر نماید و چنانچه تأخیر صورت گرفته به واسطه عدم اجرای تعدات کارفرما باشد در ازاء هر روز تأخیر مبلغ......... ريال معادل.............. تومان به دریافتی پیمانکار اضافه نماید.
این قرارداد با 7 ماده و 4 تبصره در............ نسخه با اعتبار واحد و در مورخ................. در حضور 4 شاهد تنظیم و به امضا‌ء طرفین رسیده و مبادله گردید و ضمناً هر نسخه دارای اعتبار واحد است .
سایر توضیحات:.........................................
امضاء پیمانکار
امضاء داور
شهود:
1-
2-
3-
4-
قرارداد فروش
برای انعقاد قرارداد فروش یک طرف معامله «بایع» و توسط طرف مقابل «مشتری» مورد قبول واقع می شود.
هر یک از بایع و مشتری می بایست برای انعقاد قرارداد فروش علاوه بر اهلیت قانونی اهلیت تصرف در مبیع و ثمن را داشته باشند و برای انعقاد عقد بیع «قرارداد فروش» الزامی مبنی بر انجام تشریفات خاصی نیست و به صرف توافق طرفین به وجود می آید ولی در برخی از اقسام بیع علاوه بر توافق برای اعتبار آن به تشریفات نیاز دارد همچون خرید و فروش ملک که نیازمند تنظیم سند رسمی است و...
مطابق با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک: «کسی که ملک به او منتقل گردیده است و این انتقال نیز در دفتر اسناد اسناد و املاک به ثبت رسیده باشد دولت کسی را مالک می شناسد که سند رسمی به نام او باشد».

نمونه قرارداد فروش
بنام خدا
قراداد فروش «بيع» طرف اول قرارداد: خانم / آقای : ................................................فرزند آقای ..............دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشانی: ............................كه در اين قرارداد به اختصار فروشنده ناميده می شود و طرف دوم قرارداد: خانم / آقای :................................فرزند آقای:......................... داراي شناسنامه شماره .............................صادره از ...................متولد .......................ساكن ............................... كه در اين قرارداد به اختصار خریدار ناميده می شود و طرفین با امضاء ذیل این قرارداد ملزم به اجرای تمام مفاد قرارداد حاضر می باشند.
ماده 1: موضوع و مشخصات مورد معامله
عبارت است از انتقال......................... دانگ یک....................................... با پلاک ثبتی به شماره....................... فرعی از............... اصلی...................................... واقـع در بخش................ حوزه ثبتی ................................... به مساحت.................................. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال..................صفحه........................ دفتر..................................... به نام.................................... و به انضمام پارکینگ شماره فرعی.................. و انباری به مساحت..................... طبق سند شماره ...................... دفتر اسناد رسمی ..................... دارای حق اشتراکی آب/برق/گاز اختصاصی: اشتراکی/شوفاژ/کولر/ تلفن/ و.... و به نشانی..........................................................................................

ماده 2: ثمن معامله ثمن مورد معامله طبق توافق طرفین و به صورت مقطوع........................ ریال معادل.......................... تعیین گردید .

ماده 3: نحوه پرداخت همزمان با امضاء ذیل این قرارداد مبلغ................. ریال معادل......................... نقداً به فروشنده پرداخت گردید، و فروشنده نیز اقرار به دریافت نمود.
مبلغ..................ریال معادل.............. همزمان با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .
ماده 4: شرایط قرارداد
طرفین قرارداد متعهد شدند نسبت به تنظیم سند رسمی مطابق با قرارداد در مورخ................. در دفتر اسناد رسمی شماره................. حاضر شده و فروشنده نیز متعهد گردید سند را به نام خریدار و یا هر شخصی که خریدار معرفی می نماید انتقال دهد، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین قرارداد برای تنظیم سند رسمی، گواهی عدم حضور سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد .
تبصره 1- عدم ارائه مدارک لازم جهت تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده و نیز عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور خواهد بود و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور به درخواست طرفین می باشد .
ماده 5: شرایط تسلیم مورد معامله
فروشنده مکلف است مورد معامله را در مورخ........................... با تمامی توابع و ملحقات و منضمات آن که به رویت خریدار رسیده است را تسلیم خریدار نموده و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را تا تاریخ مذکور برطرف نماید .
تبصره 1- چنانچه معلوم گردد مورد معامله به جهت فورس ماژور «قوه قاهره» قابلیت نقل و انتقال قانونی را ندارد و عقد باطل بوده و فروشنده مکلف به مسترد نمودن ثمن دریافتی به همراه خسارت به خریدار می باشد .
تبصره 2- چنانچه کاشف گردد مورد معامله به هر علتی غیر از فورس ماژور همچون رهن، توقیف، غصبی، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و... به صورت قانونـی قابل نقل و انتقــال به خریـدار نباشد فروشنـده مکلف خواهد بود علاوه بر مسترد نمودن ثمن معامله معادل................ ریال بعنوان خسارت به خریدار پرداخت نماید .
تبصره 3- کلیه هزینه های ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده خواهد ، مگر اینکه طرفین ضمن همین قرارداد به صورت دیگری توافق نمایند .
ماده 6: آثار قرارداد
فروشنده مکلف و متعهد می گردد برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف اداری و شهرداری و... را از قبیل مفاصا حساب شهرداری، مالیات و... را اخذ نماید.
تبصره 1- فروشنده مکلف و متعهد می گردد کلیه بدهی های احتمالی در خصوص ملک از جمله توابع، اعیان، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نموده و با اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید .
تبصره 2- کلیه هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی، شهرداری و... بر عهده فروشنده خواهد بود و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده خریدار می باشد مگر طرفین به صورت دیگری توافق نمایند .
تبصره 3- قیمت مورد تراضی برای معامله در ماده 3 تحت هیچ عنوان قابل تغییر نیست و نخواهد بود و از این حیث حق و ادعایی برای فروشنده و یا خریدار متصور نیست .
تبصره 4- کافه خیارات از جمله خیار غبن به هر درجه ولو فاحش و افحش به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید .
تبصره 5- چنانچه عدم اجرای تعهدات مذکور در این قرارداد از سوی فروشنده باشد وی متعهد خواهد بود به ازای هر روز تاخیر مبلغ.................... ریال بعنوان وجه التزام به طرف مقابل پرداخت نماید و چنانچه عدم اجرای تعهدات مذکور در این قرارداد از سوی خریدار باشد وی متعهد خواهد بود به ازای هر روز تاخیر مبلغ................ ریال بعنوان وجه التزام به طرف مقابل پرداخت نماید ولیکن وجه التزام مذکور در این ماده علاوه بر خسارت عدم انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .
ماده 7: حل اختلاف:
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير هر يک از مفاد اين قرارداد فی ما بین طرفین قرارداد هر یک از طرفين قرارداد می تواند، موضوع را جهت حل اختلاف به خانم /آقاي :....................كه به عنوان داور طرفین انتخاب و تعيين شده است ارجاع نموده و رأی داور مزبور قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاتباع خواهد بود .

ماده 8: تاریخ قرارداد این قرارداد در مورخ.............. با 8 ماده و 9 تبصره و در سه نسخه با اعتبار واحد بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردید .
امضاء خریدار
امضاء فروشنده
امضاء شهود
1-
2-
3-
4-
عقد صلح یکی از عقود لازم است که مطابق قانون می تواند در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود، عقد صلح مورد ارائه در خصوص رفع تنازع قرارداد مشارکت در ساخت ایجاد شده است که پس از صدور رأی داور منجر به درگیری و اقامه دعاوی متعدد اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه گردید که النهایه توسط وکلای گروه وکلای رسمی به صلح پایان یافته و قرارداد صلح نیز فی ما بین طرفین منعقد گردید، البته به یاد داشته باشید هر قرارداد با توجه به اوضاع و احوال و شرایط موجود توسط وکلای گروه وکلای رسمی تهیه و تنظیم می گردد.
بنام خدا
«قرارداد صلح»
ماده 1- طرفین عقد:
مصالحین:
1- آقای........... فرزند.......... به شماره شناسنامه.......... صادره از......... متولد ............... به شماره ملی............... و به نشانی:...................... متصالح:
آقای................ فرزند.......... به شماره شناسنامه......... صادره از......... متولد............... به شماره ملی................ و به نشانی:.....................
ماده 2-مورد صلح:
به طور کلی کلیه عقود صورت گرفته بین طرفین به جزء این صلحنامه از درجه اعتبار ساقط می باشد و با عنایت به قرارداد های شماره های.......... و الحاقات بعدی که متصالح متعهد گردیده بودند مطابق قرارداد های فوق الذکر نسبت به ساخت و تکمیل قرارداد مشارکت اقدامات لازم را انجام نمایند که متأسفانه به تعهدات مندرج در قراردادهای فوق الذکر عمل ننموده و تعهدات مذکور را انجام نداده است و با عنایت به عدم انجام تعهد از سوی متصالح به منظور رفع تنازع در خصوص کلیه حقوق و تکالیف ایجاد شده برای طرفین نسبت به شش دانگ ملک به پلاک ثبتی شماره........ اراضی.......... بخش.......به مساحت تقریبی 181 متر واقع در....... قطعه........ طرفین به صورت ذیل توافق و تفاهم «صلح» می نمایند.
ماده 3- شرایط عقد صلح:
متعاقدین برای فعالیت ها و هزینه های صورت گرفته در مورد صلح «ملک مذکور» از سوی متصالح برای ساخت، تا کنون طبق توافقات حاصله مبلغ...... میلیون تومان را به عنوان هزینه ها و مخارج ،با علم به همه هزینه ها به صورت قطعی تعیین نمودند که شامل کلیه هزینه های صورت گرفته و متفرعات آن اعم از عوارض شهرداری، جواز ساخت، بیمه حوادث و..، مصالح ساختمان، دستمزد کارگر و بنا و... می باشد و طرفین نسبت به مبلغ فوق الذکر هیچ گونه ادعایی و اعتراضی نداشته و نخواهند داشت.
تبصره 1- از مبلغ مورد توافق فوق الذکر مبلغ........ میلیون تومان آن به عنوان مال الصلح برای متصالح می باشد و متصالح اقرار می نماید هیچ گونه اعتراضی به مبلغ نفیاً و اثباتاً نداشته و حق طرح هیچ گونه دعوی مبنی بر ازدیاد مال الصلح تحت هیچ عنوان نداشته و ندارد و هیچ گونه حقی نسبت به ملک برای متصالح متصور نیست و کلیه توافقات انجام شده قبلی فاقد اعتبار و ارزش قانونی است.
تبصره 2- چنانچه شخص ثالثی برای ادامه ساخت و تکمیل مورد صلح مبلغی بیش از توافق طرفین پرداخت نماید مبلغ اضافه شده برای مصالحین خواهد بود و متصالح هیچ گونه ادعایی و اعتراضی نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مورد توافق ندارند و نخواهند داشت.
تبصره 3- مصالحین مکلفند ظرف 3 ماه از تاریخ انعقاد عقد صلح چنانچه شخص ثالثی برای ادامه ساخت و تکمیل حاضر به همکاری نگردید نسبت به پرداخت مبلغ...... میلیون تومان به متصالح اقدام نمایند و در صورتی که مال موضوع صلح به شخص ثالث نیز منتقل گردید مصالحین متعهد به پرداخت وجه المصالحه می باشند.
ماده 4- سقوط حقوق متصالح:
متصالح هرگونه حقوق متصوره نسبت به مورد صلح «ملک مذکور» را از خود سلب و ساقط نمود و از تاریخ انعقاد این عقد حق هیچ گونه دخل و تصرف مادی و حقوقی در عین و منفعت به صورت کلاً یا جزئاً نسبت به موضوع صلح نداشته و نخواهد داشت و نسبت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه با شناسه سند........ که در صفحه..... دفتر جلد...... دفتر اسناد رسمی...... تحت شماره..... مورخ....... به ثبت رسیده است از طرف مصالحین عزل می گردد این موارد به متصالح تفهیم و با امضاء ذیل این قرارداد «توافقنامه» اقرار به حصول اطلاع از عزل خویش در وکالتنامه فوق الذکر می نماید و مورد قبول ایشان نیز قرار گرفت.
ماده 5- ضمانت اجرای موارد منافی عقد صلح:
در صورت بروز هرگونه رفتاری که نافی حقوق مصالحین و بر خلاف محتوی و مندرجات این قرارداد «توافقنامه» باشد، موجب مسئولیت متصالح بوده و مصالحین یا وکیل قانونی ایشان با مراجعه به مراجع قضایی مبادرت به اقدام بایسته خواهند نمود.
ماده 6- وجه التزام عقد صلح:
متصالح اقرار مینماید هیچ گونه انتقال و تصرف حقوقی «مادی و معنوی» در عین یا منفعت مورد صلح انجام نداده است و چنانچه شخص یا اشخاص ثالثی ادعایی نسبت به مالکیت و منافع موضوع صلح داشته باشند، متعهد می گردد علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده برای هر انقال مبلغ 100 میلیون تومان به عنوان وجه التزام به مصالحین پرداخت نماید.
ماده 7- کلیت عقد صلح:
متعاقدین اقرار می نمایند نسبت به موضوع، نحوه واجرای صلح هیچ گونه ادعایی نداشته،ندارند و نخواهند داشت.
ماده 8- عدم اعتبار رأی داور و اعلام رضایت در خصوص پرونده های مطروحه علیه طرفین پس از امضاء عقد صلح:
متعاقدین با توافق و تراضی رأیی که از جانب داور صادر گردیده است فاقد اعتبار و ارزش قانونی می باشد و کلیه دعوی مربوط به این قرارداد از جمله پرونده شماره بایگانی.... شعبه هشتم حقوقی..... و شماره ...... و ....... شعبه اول بازپرسی و پرونده شعبه 5 بازپرسی با شماره...... و پرونده شعبه 3 حقوقی به شماره....... را اعلام رضایت می نمایند و نسبت به پرونده مطروحه در تعزیرات با شماره..... و پرونده اتحادیه و بازرگانی با شماره.... ضمن استرداد اعلام رضایت منجز و قطعی و بدون قید و شرط خود را اعلام می نمایند.
تبصره 1- عدم رعایت ماده فوق موجب ایجاد حق برای طرف مقابل می نماید و علاوه بر جبران از طریق محاکم مبلغ 100 میلیون تومان به عنوان وجه التزام به طرف دعوی پرداخت نماید.
ماده 9- سلب خیارات در عقد صلح:
متعاقدین کافه خیارات وغبون متصوره خصوصاً خیار غبن به اعلا درجه و فاحش ولو افحش را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده 10- اعتبار عقد صلح:
عقد صلح شرعی در کمال صحت عقل و اختیار طرفین و به افعال ماضی منعقد و جاری گردیده است و برای متعاقدین و قائم مقام قانونی آنها معتبر و لازم الرعایه و لازم الاتباع می باشد.
ماده 11- تعهد متصالح پس از انعقاد عقد صلح:
سند و شناسنامه ساختمان با امضاء این قراداد به مصالحین عودت می گردد و مقرر گردید کلیه اسناد و مدارکی که قانوناً یا عرفاً یا بنا به شرایط به متصالح تحویل شده است را به مصالحین با اخذ رسید تحویل نمایند که شامل نقشه و بنچاق و... می باشد و عدم تحویل موجب ایجاد مسئولیت و پرداخت مبلغ.... میلیون تومان که وجه المصالحه می باشد و مبلغ مذکور به صورت تهاتر از طرف مقابل کسر می گردد.
توضیحات:
این قرارداد صلح در مورخ ........ با عنایت به مواد 10 و 752 الی 770 قانون مدنی در 4 صفحه ، 10 ماده و 3 نسخه با اعتبار واحد فی ما بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله شد.

امضاء مصالحین :
امضاء متصالح :
شاهد:
شاهد:
شاهد :
همانگونه که پیش تر نیز اعلام گردید قراردادها دارای آثاری می باشند و تهیه و تنظیم قرارداد می بایست توسط متخصصان امور قراردادها که همان وکلای دادگستری دارای تخصص می باشند صورت پذیرد، گروه وکلای رسمی با داشتن نیروی متخصص در امور قراردادها نمونه از قراردادهای خود را برای علاقه مندان ارائه می نماید.

به نام خدا
قرارداد «كار موقت»
این قرارداد کار بر اساس مفاد ماده 2 قانون كار جمهوری اسلامی ايران و دیگر شرایط مقرر در این قرارداد فی ما بین شركت ................... «سهامی خاص» با مدیریت عاملی................. به نشانی:.................................................... كه در اين قرارداد به اختصار «كارفرما» ناميده مي شود و آقا/خانم: ..................... فرزند ................. با شماره شناسنامه .................. صادره از ............ و با شماره ملی:.................... و به نشانی :............................................................................................. كه در اين قراردا به اختصار «كارگر» ناميده می شود منعقد می گردد .
ماده 1- موضوع قرارداد
اين قرارداد جهت كار موقت با توجه به بند «و» از ماده 10 قانون كار بين طرفين تهیه و تنظيم گرديده است .
ماده 2- مدت قرارداد
مدت اين قرارداد .................. ماه است كه شروع آن از تاريخ ................. و پايان آن تاريخ ..................... می باشد.
ماده 3- محل انجام کار
محل انجام كار واقع در دفتر مركزی شركت به نشانی ................. می باشد.
تبصره 1- کارفرما می تواند در صورت نیاز در محلی غیر از محل قراداد از کارگر استفاده نماید و لیکن محل مورد نظر می بایست در داخل شهر باشد.
تبصره 2- در صورتی که محل کار با فاصله از محل اصلی شناخته شود، هزینه ایاب و ذهاب با کارفرما خواهد بود.
تبصره 3- 1/3 از ابتدای مدت اين قرارداد جنبه آزمايشی دارد و در حين و پايان مدت مذكور چنانچه نحوه خدمت كارگر فوق الذكر مورد تاييد كارفرما نباشد طبق مقررات قانون كار به اين قرارداد خاتمه داده خواهد شد .
ماده 4-موضوع قرارداد
انجام خدمت در قسمت................ شركت می باشد و آقا/خانم:................... متعهد است كه وظايف محوله را با رعايت مقررات و طبق شرح وظايف ابلاغ شده به ايشان انجام دهد .
ماده 5- ساعت كار
ساعت كار شركت معادل 44 ساعت كار در هفته می باشد و در صورت انجام كار اضافی، طبق مقررات قانون كار مزايای اضافه كار به كارگر پرداخت خواهد شد .
ماده 6- حق السعی
6-1) حقوق ماهيانه:............................ ريال
6-2) حق جذب ماهانه :....................... ريال
6-3) خواربار و مسكن :...................... ريال
6-4) كمک عائله مندی :..................... ريال
6-4) ساير مزايا :.............................. ريال
تبصره- ماليات بر حقوق و مزايا و كسورات مربوط به حق بيمه تأمين اجتماعی و ساير كسورات قانونی از دريافتی ماهانه كارگر كسر و خالص پرداختی از طرف كارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.
ماده 7- مرخصی
آقا/خام:.................... طی مدتی كه برای شركت كار می كنند حق استفاده از تعطيلات رسمی و مرخصی استحقاقی ساليانه را براساس مقررات قانون كار دارا خواهد بود .
ماده 8- فسخ قرارداد
اين قرارداد پس از پايان خدمت منفسخ خواهد شد ولیکن در حين اجرای آن نيز با توافق طرفين و پرداخت حق سنوات معادل يک ماه آخرين حقوق و مزايای دريافتی در ازای هر سال خدمت می توان اين قرارداد را فسخ كرد مشروط بر اينكه اين تصميم يک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد .
تبصره- خانم/آقا.................... با دريافت مبلغ مذكور هر گونه ادعای بعدی در مورد دريافت مزايای پايان قرارداد كار را از خود سلب و ساقط می نمايد .
ماده 9- ضمانت
یک فقره چک/ سفته و به مبلغ................ و به شماره................. به عنوان ضمانت حسن انجام کار، نزد کارفرما تودیع گردید که به صورت امانت در ید کارفرما بوده تا درصورت ورود خسارت از سوی کارگر و عدم پرداخت مورد استفاده قرار گیرد و در صورت عدم وجود خسارت کارفرما مکلف به عودت آن می باشد.
ماده 10- نحوه حل اختلاف
اختلافات ناشی از اجرای اين قرارداد ، بدواً از طريق سازش بين طرفين حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار حل و فصل خواهد شد .
تبصره- مواردی كه در اين قرارداد پيش بينی نشده باشد بر اساس قانون كار و ساير قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود .
اين قرارداد در 10 ماده و 5 تبصره در تاريخ ..................... در 2 نسخه با اعتبار واحد و فی ما بین طرفین تنظيم، مبادله و به امضاء طرفين رسيد .
امضاء كارفرما
امضاء كارگر
قراردادها همیشه مهترین موضوع در خصوص اصل آزادی اراده هستند و دارای آثار حقوقی منحصر به فرد فلذا از این رو نمونه قراداد وکالت و حق الوکاله برای وکلای جوان و علاقه مندان توسط گروه وکلای رسمی ارائه می گردد تا گره گشای مشکلات وکلای جوان در این حوزه باشد .
هوالوکیل
« قرارداد وکالت و حق الوکاله »
پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره..... سری.......مورخ....... تنظیم شده بین آقا/خانم.......... فرزند.......به نشانی...... و تلفن شماره.... به عنوان وکیل و آقا/خانم.....، فرزند......، به نشانی......... و تلفن شماره.....، به عنوان موکل در ساعت..... غروب روز..... مورخ قرارداد حاضر در اجرای ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا و ماده 10 قانون مدنی منعقد گردید و وکیل و موکل، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند :
ماده 1- موضوع قرارداد عبارت است از: وکالت در مرحله بدوی..... «قید گردد طرح در شورای حل اختلاف.... و یا دادگستری....»
ماده 2- نشانی طرف دعوی: موکل نشانی طرف دعوی را به شرح زیر اعلام نمود و تأکید کرد که عواقب ناشی از عدم شناسایی طرف شکایت را وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل مسئولیتی ندارد.
نشانی: .............................................................................................
ماده 3- میزان هزینه ایاب و ذهاب وکیل مبلغ..... ریال معادل..... میلیون تومان الف : مبلغ..... ریال معادل...... تومان با امضاء ذیل این قرارداد که طبق توافق طرفین جهت هزینه ایاب و ذهاب و تمبر مالیاتی و... ،وکیل تعیین گردید.
ماده 4 - میزان حق الوکاله مبلغ...... ريال معادل.....تومان
الف: مبلغ.... ریال معادل..... تومان با امضاء این قرارداد
ب: مبلغ..... ریال معادل...... تومان «پس از جلسه اول یا در مورخ..... پرداخت خواهد گردید.»
ج: مبلغ.... ریال معادل..... تومان «پس از صدور رأی دادگاه بدوی یا در مورخ.... پرداخت می گردد»
تبصره 1- حق الوکاله مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده 1 قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی، دعوای دیگر علیه موکل طرح شده یا ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوای تقابلی طرح شود «چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث»، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی مورد بحث، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت، چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور، مشمول حکم این تبصره خواهد بود. حتی اگر وکالتنامه به صورت کلّی تنظیم شده باشد.
تبصره 2- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق الوکاله ای خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد.
ماده 5- موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوایی که باید طرح شود، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزایی، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکوائیه صحت اطلاعات داده شده به وکیل را تأیید نموده و اعلام می دارد که مدارکی که اصل آن به رویت وکیل رسیده و به وی مسترد شده، کاملاً معتبر است و مسئولیت عدم اصالت و عدم صحّت اسناد داده شده به وکیل را شخصاً به عهده می گیرد.
ماده 6- به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادّعای تسلیم اسناد به وکیل و عدم ارائه رسید، هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد.
ماده 7- پرداخت کلیه هزینه های دادگستری از قبیل هزینه دادخواست، هزینه اوراق، حق الزحمه کارشناس، ابطال تمبر مالیاتی وکیل، هزینه اجرای قرار، نشر آگهی، هزینه های سفر ایاب و ذهاب در خارج از حوزه قضایی تهران به شرط موافقت وکیل با انجام سفر مذکور، بر عهده موکل بوده و موکل متعهد است قبل از انجام هزینه های موصوف توسط وکیل این هزینه ها را به وی پرداخت کند و وکیل تکلیفی به پرداخت آنها ندارد. بدیهی است چنانچه در اثر عدم پرداخت به موقع این وجوه از سوی موکل، پس از اعلام شفاهی وکیل، خسارتی متوجه موکل گردد، موکل شخصاً مسئول خسارات مذکور است.
ماده 8- موکل موافقت نمود که حق الوکاله موافقت شده به شرح این قرارداد، با اولین اقدام وکالتی وکیل غیر قابل استرداد است. منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از طرح دعوای حقوقی یا کیفری و دفاع از حقوق موکل در پرونده ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده است یا پیگیری مواردی که پیگیری آنها را از وکیل طلب نموده است.
تبصره 1- صرف تنظیم وکالتنامه یا ابطال تمبر وکالتنامه یا حتی ثبت آن در مرجع ذیربط وکیل را مستحق دریافت حق الوکاله نمی کند اگر چه وکیل می تواند حق الزحمه ساعاتی را که صرف موکل کرده و نیز هزینه هایی را که پرداخت کرده است مثل هزینه مالیات و حقوق کانون وکلا و تصدیق اوراق دریافت دارد.
تبصره 2- عزل وکیل در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلّفی از طرف وکیل باشد، تأثیری در حق الوکاله وکیل، در مرحله ای که وکیل عزل شده ندارد، وکیل می تواند کلیّه حق الوکاله مرحله ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند. تبصره 3- استعفای وکیل چنانچه به نظر داور ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای تعهدات وی باشد، تأثیری در حق الوکاله وکیل ندارد و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مرحله ای که در آن استعفا کرده است می باشد. اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل باشد، وکیل تنها حق الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد.
تبصره 4- چنانچه حق الوکاله با اقساط پیش بینی شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرّر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی پرداخت نگردد وکیل حق دارد از انجام وکالت امتناع نماید. در این خصوص و در مواردی که موکل در هر مرحله و به هر علّتی از تعقیب دعوی انصراف حاصل و یا وکیل را عزل نماید، مشارالیه نسبت به مبلغ پرداخت شده تا آن تاریخ حق مراجعه به وکیل نخواهد داشت.
ماده 9- موکل اعلام می دارد از متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا مصوب 1385/04/27 قوه قضائیه آگاه است.
ماده 10- صرف نظر از قوّت و ضعف ادلّه ابرازی موکل، چون تعهد وکیل به نتیجه نیست، بنابراین چنانچه موضوع وکالت، جزئاً یا کلاً، به نفع موکل خاتمه نیابد، در حق الوکاله وکیل تأثیری ندارد. همچنین است سازش موکل با طرف خود به نحوی از انحاء.
ماده 11- به موکل اعلام شد در صورت صدور حکم به نفع او، حق الوکاله مورد نظر دادگاه، طبق تعرفه است و مازاد آن، در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست، ضمناً دادگاه های تجدیدنظر به حق الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز، برای مرحله اجرا، بدون حکم دادگاه، حق الوکاله را از محکوم علیه مطالبه نمی نمایند و مطالبه این نوع حق الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید دارد.
ماده 12- صدور قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت، منوط به تودیع خسارتی است که توسط مقام رسیدگی کننده تعیین می شود و وکیل در میزان و نوع خسارات مذکور دخالتی ندارد. بدیهی است مسئولیت پرداخت خسارت احتمالی به عهده ی موکل می باشد.
ماده 13- تعهد وکیل صرفاً دفاع از حقوق موکل با تمسّک به اصول، قواعد و مبانی حقوقی و نصّ قانون می باشد. به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فرا قانونی مثل آشنایی با مقامات و کادر قضایی یا اداری و غیره نیست و تنها می تواند در حدود تجربه و تخصّص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند. طول مدّت دعوی قابل پیش بینی نبوده و نتیجه رسیدگی قابل تضمین نمی باشد.
ماده 14- معرّفی شهود و مطّلعین و حاضر نمودن آنها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرّفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه و معرّفی ضامن و تأمین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرّفی اموال قابل توقیف طرف بر عهده موکل است. معرّفی مال قابل توقیف به همراه پلاک ثبتی اموال غیرمنقول طرف دعوی و پیگیری توقیف مال به عهده موکل می باشد و وکیل مسئولیتی در خصوص تعقیب عملیات اجرایی ندارد مگر با توافق کتبی طرفین.
ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل ضروری دانسته شود، موکل مکلّف به حضور است.
ماده 15- موکل متعهد است کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد.
ماده 16- موکل اقرار دارد که اسناد خود را به رویت وکیل رسانده و صحّت آنها را تأیید می کند. وکیل از اسناد مذکور رونوشت / فتوکپی تهیّه نمود و کلیّه اسناد موکل را به وی مسترد نمود.
ماده 17- موکل به وکیل تفویض اختیار می نماید که در صورت لزوم در انجام مورد وکالت به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد.
ماده 18- علیرغم وجود اختیار تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه، انجام تجدیدنظرخواهی توسط وکیل، موکول به پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است. در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل، وکیل می تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد و مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید. در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود.
ماده 19- موکل اقرار دارد که نسخه دوم وکالتنامه و رسید اوراق و وجوه پرداختی را از وکیل دریافت داشته است.
ماده 20- طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قانون صراحتاً به اظهارنظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود، آقا/خانم..... فرزند......به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شد که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید. رأی داور برای طرفین لازم الاجرا است. مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید. ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد. تعیین حق الزحمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود. شرط داوری، شرط مستقلی از قرارداد بوده، انفساخ و ابطال و انقضای قرارداد تأثیری در آن ندارد.
ماده 21- موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی، حداکثر ظرف 48 ساعت نشانی جدید را کتباً به وکیل و با حضور در دفتر وکالت اعلام کند. در غیر این صورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می شود و ظرف 48 ساعت از تاریخ تحویل به پست، ابلاغ شده تلقّی می شود.
ماده 22- قرارداد حاضر مشتمل بر 22 ماده و 8 تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه از آن به موکل تسلیم گردید. موکل اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه کرده و سپس مبادرت به امضای آن نموده است. امضای موکل ذیل این قرارداد مؤید دریافت نسخه ای از آن می باشد ضمناً نسخه ای از وکالتنامه به همراه این قرارداد به موکل تحویل داده شد.
امضاء وکیل
امضاء موکل
داور مرضی الطرفین:

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت گستر داتستان می باشد و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز است.